Privacy

Persoonsgegevens mogen niet zomaar worden doorgeven aan personen of andere organisaties. De algemene regel is dat verstrekken van persoonsgegevens alleen mag als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Of dit het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden. Dat kan dus per situatie verschillen.

Privacy: Hoe wordt hiermee omgegaan?

Er is al veel bestaande wetgeving omtrent de privacybescherming. De gemeente Brummen houdt zich aan de wettelijke regels in kader van verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat de gemeente uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Niet iedereen kan maar zo bij deze gegevens komen. Wanneer de gemeente persoonsgegevens van u verwerkt of deelt met derden, wordt uw toestemming gevraagd.

Momenteel werkt de gemeente Brummen aan een actualisering van het privacy-protocol. Dit wordt op een later moment vastgesteld.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers, kentekens en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Dit recht is geregeld in:

artikel 10 lid 1 van de Grondwet;

artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM);

artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

Deze 3 artikelen geven aan dat er een wet moet zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Zodat ieders recht op privacy is gewaarborgd. Dat is in Nederland de Wb

Privacyrechten

Mensen hebben recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar (verzet)  maken tegen het gebruik ervan. 

Scroll naar boven